Skip to main content

5.1 Inleiding

De musical Sweeney Todd is verschillende malen in het Nederlands vertaald. In de tekstvoorbeelden maak ik echter van twee voorbeelden gebruik: de versie van Petra van der Eerden en de iets recentere vertaling van Koen van Dijk. De laatste versie is thans de ‘geautoriseerde vertaling’, dat wil zeggen dat deze vertaling erkend wordt door de rechthebbende(n).

Ook al zijn beide vertalingen gebaseerd op hetzelfde origineel, ze lopen toch danig uiteen. De vraag is dus hoe de vertalingen van elkaar en van het origineel verschillen en of dat noodzakelijk is. Om dit zichtbaar te maken zal ik de verschillende fragmenten thematisch behandelen. Aan bod komen o.a. woordkeus, rijm, metrum (ritme) en beeldspraak. Ik maak hierbij gebruik van de interviews met Van der Eerden en Van Dijk, waarin zij onder andere ingingen op diverse vertaalkeuzen.

In de tekst zal worden verwezen naar tekstfragmenten die te vinden zijn in paragraaf 7.4. De brontekst wordt een enkele keer aangeduid als TBT, de vertaling van Petra van der Eerden is DT1 en die van Koen van Dijk heet DT2.